ارسال مدارک

مدارک موردنیاز برای دریافت هزینه های درمانی

در را ستای ارتقای کیفی خدمات و با هدف پا سخگویی مناسب به بیمه شدگان محترم، خواهشمند است موارد این مستند را در استفاده از خدمات و ارایه مدارک لحاظ فرمایید.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت غیردرمانی

در را ستای ارتقای کیفی خدمات و با هدف پا سخگویی مناسب به بیمه شدگان محترم، خواهشمند است موارد این مستند را در استفاده از خدمات و ارایه مدارک لحاظ فرمایید.

سامانه نظامند اسناد مالی

با استفاده از دانش فنی و تجارب کارشناسان رسیدگی کننده و استفاده از بستر ایجاد شده در زمینه اطلاع رسانی نوین، تلاش برای شفاف نمودن فرآیند تنظیم و رسیدگی به اسناد مالی صورت گرفته است.